Tag Archives: chủ nghĩa mác – lenin 2

Vấn đề 8. Vấn đề Cách mạng xã hội chủ nghĩa

a) Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng XHCN là một cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ TBCN lỗi thời bằng chế độ XHCN, trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo quần chúng nhân dân lao động xây dựng một xã hội mới, […]

Vấn đề 6: Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa

– Địa tô đã xuất hiện từ khi có quyền tư hữu về ruộng đất bà là hình thức bóc lột chủ yếu trong xã hội phong kiến. trong lịch sử, nó lần lượt trải qua các hình thái: tô lao dịch, tô hiện vật và tô tiền. – Trong chủ nghĩa tư bản, nhà […]

Vấn đê 5: Tư bản cố định và tư bản lưu động

Vấn đê 5: Trình bày khái niệm, đặc điểm Tư bản cố định và tư bản lưu động Tư bản sản xuất gồm nhiều bộ phận với thời gian chu chuyển khác nhau về giá trị bởi vì chúng dịch chuyển giá trị của mình vào sản phẩm theo những cách thức khác nhau. Căn […]

Vấn đề 3: Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Vấn đề 3: Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư (Tương đối và siêu ngạch) a) Quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng trong chủ nghĩa tư¬ bản – Mục đích: nhà tư bản ứng ra một số tiền mua tư liệu sản xuất và sức lao động không […]