Category Archives: Phong thủy

Phong thủy tức là Gió và Nước.
Là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống Họa – Phúc của con người.
Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân.
Phong thủy có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ và có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Cách tính cung mệnh của người

Cách tìm cung mệnh – Ta lấy năm sinh âm lịch ( tính theo tiết lập xuân, nếu sinh trước tiết lập xuân thì tính năm trước, nếu sinh sau tiết lâp xuân thì tính là năm sau) công lại lấy tổng rồi chia cho 9 và lấy số dư ứng vào trong bảng dưới […]