Tag Archives: quy luat mau thuan

Câu 30: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Trả lời 1. Nội dung cơ bản của quy luật thống nhất và đấu tranh – Khái niệm: Mặt đối lập là những mặt có các đặc điểm, thuộc tính trái […]