Câu 40: Mục tiêu chiến lược về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng

Admin 14/06

Câu 40: Mục tiêu chiến lược về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước?

a. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

– Mục tiêu cơ bản là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp cơ cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng – an ninh vững chắc, dan giau, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
– Đại hội X xác định mục tiêu cụ thể hiện nay la đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

>> Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2000

b. Quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Một là, công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức.
– Hiện nay, tac động của cuộc cach mạng khoa học – công nghệ và xu thế hội nhập toàn cầu hóa đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với đất nước.
– Nước ta cần phải và có thể tiến hành công nghiệp hóa theo kiểu rút ngắn thời gian, không trải qua các bước phát triển tuần tự từ kinh tế nong nghiệp l ên kinh tế cong nghiệp rồi mới phát triển kinh tế tri thức.
– Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đo sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hai là, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
– Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nha nước giữ vai trò chủ đạo. Phương thức phân bổ nguồn lực để công nghiệp hóa được thực hiện chủ yếu bằng cơ chế thị trường; trong đo, ưu tiên những ngành, những lĩnh vực co hiệu quả cao.
– Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm khai thac thị trường thế giới để tiêu thụ những sản phẩm ma nước ta có nhiều lợi thế, thu hut vốn đầu t ư nước ngoài, thu hút công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm quản ly tiên tiến của thế giới.
– Kết hợp sức mạnh dan tộc với sức mạnh thời đại để phát triển kinh tế và đẩy nhanh cong nghiệp hoa, hiện đại hoa.

Ba là, lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh bền vững.
– Trong năm yếu tố chủ yếu để tăng trưởng kinh tế (vốn, khoa học và công nghe, con người, cơ cấu kinh tế, thể chế chinh trị và quản ly nha nước), con người là yếu tố quyết định. Lực lượng can bộ khoa học và công nghệ, khoa học quản ly va đội ngũ cong nhan lành nghề giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để nguồn lực con người đap ứng yêu cầu, cần đặc biệt chu y đến phát triển giao dục, đào tạo.

Bốn là, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa.
Muốn đẩy nhanh qua trình công nghiệp hoa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức thì phát triển khoa học cong nghệ là yêu cầu tất yếu và bức xuc. Phải đẩy mạnh việc chọn lọc nhập cong nghệ, mua sang chế kết hợp với phát triển cong nghệ nội sinh. Khoa học v à công nghệ cùng với giao dục đào tạo được xem là quốc sach hàng đầu, là nền tảng va động lực cho công nghiệp hoa, hiện đại hoa…

Năm là, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ moi trường tự nhiên,bảo tồn đa dạng sinh học.
– Mục tiêu của cong nghiệp hóa và của tăng trưởng kinh tế là vì con người; vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dan chủ, văn minh.
– Bảo vệ moi trường tự nhiên và bảo tồn sự đa dạng sinh học chinh là bảo vệ điều kiện sống của con người và cũng là nội dung của sự phát triển bền vững.

Bạn đang xem bài viết số 40 trong 60 bài viết của ngân hàng đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS. Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tại: Đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS VN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận