Home / Ôn tập môn Đường lối cách mạng / Câu 59. Nhiệm vụ, mục tiêu đối ngoại của Đảng

Câu 59. Nhiệm vụ, mục tiêu đối ngoại của Đảng

Câu 59. Nhiệm vụ , mục tiêu đối ngoại của đảng, nhà nước ta trong thời kì đổi mới

Nhiệm vụ.
– Giữ vững môi trường hoa binh, ổn định: tạo điều kịen thuận lợi cho công cuộc đổi mới phát triển kinh tế- xa hội la lợi ích cao nhất của Tổ Quốc.
– Mở rộng đối ngoại va hội nhập kinh tế quốc tế.Kết hợp nội lực va ngoại lực tạo thanh nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh quá trinh CNH-HĐH.

Mục tiêu.
– Thực hiện dân giau nước mạnh, xa hội công bằng, dân chủ, văn minh, phát huy va  nâng cao vị thế của VN trong quan hệ quốc tế, góp phần tích cực vao công cuộc
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vi hoa binh, độc lập dân tộc dân chủ va tiến bộ xa hội

  • Phần 1 
  • Phần 2
  • Phần 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.