Câu 48: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước

Admin 14/06

Câu 48: Những quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước?

– Một là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội .vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội
+ Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội
+ Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển: Nguồn lực nội sinh của sự phát triển của môtj dân tộc thấm sâu trong văn hóa. Sự phát triển của một dân tộc phải vươn tới cái mới, nhưng lại không thể tách rời cội nguồn. Phát triển phải dựa trên cội nguồn, bằng cách phát huy cội nguồn. Cội nguồn của mỗi quốc gia, dân tộc là văn hóa.+ Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng,phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới.

> Đường lối kháng chiến năm 1945-1954 và 1954-1975

– Hai là: Nền văn hóa chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc.

– Ba là: Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất,đa dạng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
nét đặc trưng trong nền văn hóa việt nam là sự thống nhất mà đa dạng, là sự hòa quyện bình đẳng, sự phát triển độc lập của văn hóa các dân tộc anh em cùng sống tren lãnh thổ việt nam.

– Bốn là: Xây dựng và phát triển văn hoa là sự nghiệp chung cua toàn dân do đảng lãnh đạo,trong đó đội ngux trí thức giữ vai trò quan trọng.
+ Nâng cao chất lượng giao dục toàn diện,đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí, nội dung phương pháp dạy và học. Thực hiện “chuẩn hóa,hiện đại hóa,xã hội hóa”chấn hưng nền giáo dục viêt nam.
+ Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hinh giáo dục mở-mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo lien tục, liên thông giữa các bậc học, nganh học.
+ Đổi mới giáo dục mầm non mạnh mẽ và giáo dục phổ thong.khẩn trương khắc phục tình trạng quá tải và thực hiện nghiêm túc chương trinh giáo dục và sách giáo khoa phổ thong.
+ Phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo dục nghề nghiệp,tăng nhanh quy mô đào tạo cao đẳng nghề cho các khu công nghiệp,các vùng kinh tế động lực và cho việc xuất khẩu lao động.
+ Đổi mới hệ thống giáo dục đại học và sau đại học,gắn đào tạo với sử dụng
+ Bảo đảm đủ số lượng,nâng cao chất lượng đội ngũ giaos viên ở tất cả các cấp học, bậc học. Thực hiện xã hội hóa giáo dục. Huy động nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội tham gia chăm lo cho sự nghiệp giáo dục
+ Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.
+ Phát triển khoa học xã hội,tiếp tục góp phần làm sang tỏ những vấn đề lí luận về con đường đi lên CNXH ở nước ta
+ Phát triển khoa học tự nhiên khoa học công nghệ.
+ Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.

– Năm là: Văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng

Bạn đang xem bài viết số 48 trong 60 bài viết của ngân hàng đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS. Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tại: Đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS VN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận