Câu 19: Tư tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm Đại hội IX của Đảng

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng[/box]

Phân tích khái niệm tư tưởng HCM theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng (4-2001) xác định rõ khá toàn diện và hệ thống khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Văn kiện đại hội lần thứ IX của đảng viết: “ tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát trển sáng tạo chủ nghĩa Mác-lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giảI phóng giai cấp giả phóng con người”

[box type=”success” align=”” class=”” width=””] Câu 3: Văn hoá dân tộc và tinh hoa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 4: Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.[/box]

Trong định nghĩa này, Đảng ta đã bước đầu làm rõ được:
– Một là bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Hai là, nguồn gốc tư tưởng – lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác- lênin; giá trị văm hoá dân tộc; tinh hoa văn hoá nhân loại.
– Ba là, nội dung cơ bản nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cách mạng Việt Nam.
– Bốn là, giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh: soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam, tài sản tinh thần to lớn của đảng và dân tộc.

Phân tích hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

Hệ thống tư tưởng HCM bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có những tư tưởng chủ yếu :
– Tư tưởng về dân tộc và CM giải phóng dân tộc
– Tư tưởng về CNXH và con đường quá độ đi lên CNXH
– Tư tưởng về Đảng CSVN
– Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc
– Tư tưởng về quân sự
– Tư tưởng về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
– Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
– Tư tưởng đạo đức HCM
– Tư tưởng nhân văn HCM
– Tư tưởng văn hóa HCM

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Xem thêm
Câu 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 1930
Câu 8: Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 9: Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh
Câu 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
Câu 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
[/box]

2 thoughts on “Câu 19: Tư tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm Đại hội IX của Đảng

  1. car insurance quotes says:

    Auch ich gratuliere Dir zum 5000. Besucher.Boooww .. die Kissen finde ich total klasse. Ich topfe mal in Deinen Hüpf und hoffe, dass ich auch mal ein bisschen Glück habe.Liebe Grüsse Renate (die schüchterne Bastelelfe Desrose)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.