Home / Ôn tập môn Đường lối cách mạng (page 4)

Ôn tập môn Đường lối cách mạng

Câu 33: Đổi mới kinh tế từ sau Đại hội VI

Đại hội VI đã nêu một số quan điểm về xác lập cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới – Thứ nhất, phải nhận thức đầy đủ, toàn diện về chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ đi lên CNXH, “thời kỳ quá độ ở nước …

Read More »