Câu 18: Ra đời ĐCS VN là một tất yếu lịch sử

Admin 14/10

Câu 1:  Vì sao nói sự ra đời của ĐCSVN là một tất yếu lịch sử. Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

TRẢ LỜI

a) Tất yếu lịch sử bởi vì:

– Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trong thời đại lịch sử mới.
– Đó là kết quả của sự chuẩn bị công phu và khoa học của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.
– Đó là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac-Lenin với phong trào đấu tranh của GCCN và phong trào yêu nước của nhân dân VN trong đầu thế kỷ XX. Sự ra đời của ĐCSVN vừa thể hiện quy luật phổ biến của sự hình thành chính đảng CM của GCCN (chủ nghĩa M-L kết hợp với phong trào công nhân) vừa thể hiện quy luật đặc thù VN (chủ nghĩa M-L kết hợp với phong trào CN và phong trào yêu nước VN).

>>> Xem lại nội dung: Ý nghĩa ra đời ĐCS Việt Nam

b) ĐCSVN ra đời ngày 3/2/1930 đã đánh dấu 1 bước ngoặt trọng đại của lịch sử CMVN là vì:

– Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc “tưởng chừng không có lối ra” ở VN. Mở ra 1 thời kỳ mới: thời kỳ CMVN đi theo con đường CMVS, sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng toàn xã hội, độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

– Kết thúc thời kỳ đấu tranh tự phát để chuyển sang thời kỳ đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân. Chứng tỏ giai cấp công nhân VN đã đến độ trưởng thành đủ sức nắm vai trò lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong cách mạng của mình.

– Mở đầu 1 thời kỳ mới cách mạng Việt Nam, đã có 1 nhân tố cơ bản nhất, quyết định nhất, để liên tục dẩy lên các cao trào cách mạng, đưa CMVN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

c) Nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu của Đảng

Tại hội nghị hợp nhất các tổ chức CS ở VN, với mọi ý nghĩa lịch sử là đại hội thành lập ĐCSVN đã thông qua chính cương văn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng ta, cương lĩnh CM giải phóng dân tộc đúng đắn và sang tạo, phù hợp với mọi xu thế của thời đại mới, nhuần nhuyễn về quan điểm giai cấp, thấm đượm tinh thần dân tộc. Nội dung cơ bản của lĩnh đó như sau:

– Phương hướng chiến lược của CMVN: Đảng chủ trương “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới XHCS”

– Nhiệm vụ của cuộc cách mạng về phương diện chính trị, kinh tế, xã hội là:

+ Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước VN được hoàn toàn độc lập, dựng ra chính phủ công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông
+ Thủ tiêu hết các quốc trái, thu hết sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính phủ công nông binh, thu hết ruộng đất của đế quốc CN làm của công và chia cho dân cày nghèo, tiến hành CM ruộng đất, miễn thuế cho dân nghèo, mở mang công nghiệp và nông nghiệp, thi hành luật ngày làm 8h
+ Dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông hóa

>>> Đường lối cách mạng 1945 – 1954

Các nhiệm vụ cách mạng đề ra trên đều bao hàm cả 2 nội dung: dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến, trong đó nổi bật lên là nhiệm vụ chống đế quốc và tay sai phong kiến, giành độc lập cho toàn thể nhân dân

– Về tập hợp lực lượng cách mạng: sách lược vắn tắt đã nêu: cho giai cấp công nhân lãnh đạo dân chúng, phải thu phục cho được đông đảo nông dân và dựa vững vào nông dân nghèo, lãnh đạo họ làm cách mạng ruộng đất. Đảng phải hết sức lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông đi về phía giai cấp VS, lợi dụng hoặc trung lập phú ông, trung và tiểu địa chủ và tư bản VN. Bộ phận nào đã ra mặt phản CM thì phải đánh đổ. Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải cẩn thận không được đi vào đường lối thõa hiệp.

– Đảng là đội tiên phong của giai cấp VS, tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể đồng bào bị áp bức bóc lột.

– Đảng phải liên kết với các dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.

Trên đây là nội dung cơ bản của cương lĩnh CM đẩu tiên của Đảng. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã dấy lên được 1 cao trào cách mạng ruộng đất lớn là do tính đúng đắn, phù hợp của cương lĩnh này. Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này chính là: Độc lập tự do gắn liền với định hướng tiến lên XHCN.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận