Câu 29: Quan điểm Macxit về xã hội và ý thức xã hội.

Quan điểm Macxit về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Vận dụng để làm rõ vai trò chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự phát triển của xã hội ta.

Trả lời

1. Mối Quan điểm Macxit về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

– Tồn tại xã hội: là phạm trù chỉ toàn bộ đời sống vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội.
+ Tồn tại xã hội bao gồm các yếu tố

  • Phương thức sản xuất vật chất: là yếu tố quyết định.
  • Điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh địa lý.
  • Dân số, mật độ dân cư.

– Ý thức xã hội: là phạm trù dùng để chỉ toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội phản ánh tồn tại xã hội đó.
+ Hai bộ phận cơ bản của ý thức xã hội:

  • Tâm lý xã hội: là đời sống tinh thần được nảy sinh từ hoạt động hàng ngày của con người.
  • Hệ tư tưởng: là phản ánh mang tính khái quát vị thế và lợi ích của một giai cấp nhất định thường được hình thành qua hoạt động tự giác của con người tạo thành một hệ thống tư tưởng tương đối hoàn chỉnh.

– Xem lại bài trước: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
– Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội:
+ Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội:

  • Tồn tại xã hội quyết định nội dung, tính chất, đặc điểm, xu hướng phát triển của các hình thái ý thức xã hội.
  • Nếu tồn tại xã hội còn phân chia giai cấp thì ý thức xã hội cũng mang tính giai cấp.

+ Sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội: khi phù hợp nó thúc đẩy sự phát triển của tồn tại xã hội, khi không phù hợp nó kìm hãm.

2. Vai trò của chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh

– Nêu cao vai trò quan trọng và ý nghĩa của ý thức xã hội đối với quá trình hình thành nền văn hoá mới và con người mới.
– Chủ trương phát triển cơ sở vật chất xã hội thúc đẩy ý thức xã hội XHCN.
– Đi sâu chỉ ra các tồn tại xã hội để đề ra những đường lối sách lược đúng đắn.

Bạn đang xem bài viết số 29 trong 35 bài viết của ngân hàng đề thi môn Chủ nghĩa Mac – Lênin . Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tại: Đề thi môn chủ nghĩa Mac – Lenin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.