Vì sao nói chủ nghĩa Mác-Lênin là thành tựu trí tuệ vĩ đại của loài người?

Admin 11/04

Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhất là từ khi xuất hiện các giai cấp và đấu tranh giai cấp, quần chúng lao động luôn luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, họ liên tục có những cuộc đấu tranh để thực hiện ước mơ, khát vọng đó. Những tư tưởng tiến bộ, nhân đạo đã hình thành và phát triển trong lịch sử nhân loại đều mong muốn giải phóng các giai cấp cần lao khỏi áp bức, bất công.

Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại sự áp bức của giai cấp tư sản phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi có một lý luận khoa học dẫn đường. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách đó.

chu-nghia-mac

Các Mác (1818-1883) Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa có phê phán những thành tựu khoa học và giá trị tư tưởng của nhân loại đạt được trước đó, bằng lao động khoa học và sáng tạo, hai ông đã phân tích xã hội tư bản, tổng kết thực tiễn phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Các Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học và nhân đạo, để giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Trong học thuyết của mình hai ông đã chứng minh sự sụp đổ tất yếu của Chủ nghĩa tư bản và sự quá độ sang một xã hội mới, không có chế độ người bóc lột người đó là chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản.

Chủ nghĩa Mác ra đời là thành tựu của trí tuệ loài người, phản ánh thực tiễn xã hội, nhất là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng thế giới, đó là tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển lịch sử của tư tưởng nhân loại.

Đầu thế kỷ XX, tình hình thế giới đã xuất hiện những đặc điểm mới: Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn tột cùng của nó là chủ nghĩa đế quốc. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa đế quốc tạo tiền đề cho cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi ở một số nước, thậm chí ở một nước, mắt xích yếu nhất của nó.

Trong hoàn cảnh đó, Lênin (1870-1924) đã vận dụng sáng tạo và phát triển toàn diện học thuyết của Mác – Ăngghen để giải quyết những vấn đề cơ bản của cách mạng vô sản. Lênin ra sức bảo vệ lý luận Mác, phê phán không khoan nhượng với mọi loại kẻ thù có tư tưởng: xét lại, cơ hội… Đồng thời ông đã chú trọng tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân thế giới, dựa trên những kết quả mới của khoa học, bổ sung, phát triển cơ sở lý luận Mác – Ăngghen với tinh thần biện chứng duy vật.

Trên cơ sở phân tích sâu sắc về bản chất của chủ nghĩa đế quốc và thực tiễn của phong trào giai cấp công nhân Nga, Lênin đã lãnh đạo cách mạng Tháng Mười Nga thành công, mở ra thời đại mới. Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
Những cống hiến vĩ đại của Lênin cả về lý luận và thực tiễn đã góp phần làm cho hệ thống lý luận Mác – Ăngghen ngày càng hoàn chỉnh. Để ghi nhớ công lao đóng góp to lớn của Lênin, những người cộng sản và giai cấp công nhân quốc tế trên trọng gọi học thuyết đó là học thuyết Mác-Lênin.

Với bản chất khoa học và cách mạng ngày nay Chủ nghĩa Mác-Lênin đã đang tiếp tục được vận dụng, bổ sung và phát triển trong thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận