Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Admin 22/11

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam
– Lựa chọn con đường, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng.
+ Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc.
+ Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn.
=> Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định hướng phương châm cho đúng.

– Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng.
+ Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng trong nước
+ Cộng sản lãnh đạo nhân dân giành chính quyền.
+ Đảng trao chính quyền cho nhân dân: Xây dựng chính quyền nhà nước của dân do dân và vì dân. Mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong vận động tổ chức quần chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi. Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.

– Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Vì Đảng cộng sản không có có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng không có lợi ích nào khác.

===> Xem thêm: Vai trò của Đảng trong bối cảnh xã hội hiện nay

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

16 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận