Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 3: Phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

BÀI LÀM

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng 82 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được tôi luyện, trưởng thành và đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng ta. Đó là:
– Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng.
– Tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo.
– Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
– Trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân.
– Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
– Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế…

Những truyền thống đó là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế lên một tầm cao mới của thời đại, là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ đảng viên của Đảng góp phần tạo nên.

Những truyền thống đó có ý nghĩa dân tộc và quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để, trình độ trí tuệ ngày càng được nâng cao của Đảng ta. Ngay từ khi vừa mới ra đời, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân thế giới, giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên lập trường của giai cấp công nhân. Vì vậy, trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua, Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, đưa con thuyền cách mạng vượt lên.

Cơ sở, nguồn gốc sức mạnh và truyền thống của Đảng là ở chỗ: Đảng đứng vững trên nền tảng tư tưởng tiên tiến của thời đại, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Lênin cho rằng: “Chỉ có đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò người chiến sĩ tiên phong”. Đảng ta không chỉ nắm bắt những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn biết vận dụng sáng tạo và phát triển trong thực tiễn Việt Nam. Đồng thời, Đảng ta không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của nhân loại.

Ôn lại lịch sử và truyền thống của Đảng không phải chỉ để tự hào về Đảng mà quan trọng hơn là góp phần giữ vững, kế thừa và phát huy những truyền thống của Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm đòi hỏi của thời đại mới, đưa ngọn cờ vinh quang của Đảng lên tầm cao mới.

6 thoughts on “Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam

  1. thực says:

    admin giúp em câu hỏi này với? Phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống đó đang được Đảng ta giữ gìn và phát huy ra sao ?

  2. Dinh says:

    Dan chủ .Công bằng .Minh bạch sao tất cả chỉ la lời nói còn dể làm dc dieu đo hay không thì hay dê nhung nguoi dứng dầu nhà nước họ làm thực tế bây giờ xã hội chủ nghĩa dang di xuống không di lên gi cả duong xá thi ket xe bác sĩ thi cái phòng khăn dẻ kiếm tiên mua bảo hiểm 100/100 Nhung vân phai máy Tien roi bệnh viên thi chặt chội không đủ sức chứa đao tạo Bắc sĩ không đến dâu cả con nhiêu thứ nhung nguoi lẻ trên nguoi ta chỉ nắng nghe cấp duoi nói chứ co tự minh di tim hieu dâu sông vi dân phục vu nhân dân sao khi nao lam dc ba diều nay thi hay noi về xã hoi chủ nghĩa công bằng minh bạch dan chủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.