Quan điểm chỉ đạo xây dựng văn hóa của Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII

Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII đã thông qua Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trong đó xác định 5 tư tưởng chỉ đạo cơ bản quá trình xây dựng và phát triển văn hóa. Những tư tưởng chỉ đạo đó vẫn còn nguyên giá trị định hướng nhiệm vụ xây dựng văn hóa hiện nay.

Một là, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Hai là, nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ba là, nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bốn là, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

Năm là, văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.

 

One thought on “Quan điểm chỉ đạo xây dựng văn hóa của Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII

  1. Pingback: Phương hướng và giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa thông qua tại Đại hội XI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.