Những kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam là gì?

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo Nghị quyết Đại hội X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 01/2011) rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

Một là: Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. ĐỔi mới toàn diện, đồng bộ với những bước đi thích hợp. Tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn với chú trọng xây dựng nền kinh tế độclập tự chủ, giữ vững truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc. Mở rộng, phát huy dân chủ phải gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và cả cộng đồng.

Hai là: Phải thực sự coi trọng chất lượng, hiệu quả tăng cường và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, giữ vững, ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng cường huy động các nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế. Phát triển lực lượng sản xuất đồng thời xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp. Củng cố và tăng cường các yếu tố, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế.

thi-dia-thich-ho-hap

Ba là: Phải coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, chăm lo đòi sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, đặc biệt là trong tình hình kinh tế khó khăn, suy giảm; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại, thực hiện tốt hại nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là: Chăm lo củng cố xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thật sự phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng – xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, có sức chiến đấu cao, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy hiệu lực, kết quả quản lý Nhà nước, tích cực chủ động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Năm là: Trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo phải rất nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo bám sát thực tiễn đất nước, chú trọng công tác dự báo, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình mới, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.