Home / Ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh (page 2)

Ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Dân tộc là vấn đề rộng lớn. Mác-Ănghen không đi sâu giải quyết vấn đề dân tộc vì thời đó ở Tây Âu vấn đề dân tộc đã được giải quyết trong cách mạng tư sản. Trong giai đoạn quốc tế chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc trở …

Read More »

Câu 8: Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

– Về phương pháp luận: + Phải đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác Lênin để xem xét mọi vấn đề liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh. + Thống nhất giữa tính Đảng vô sản và tính khoa học. + Phải kết hợp phương pháp lịch …

Read More »

Câu 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 1930

Có thể khẳng định đến năm 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học vừa thực tiễn. Hồ Chí Minh đã hoạt động thực tiễn và lý luận phong phú trên địa bàn Pháp như: Tích cực hoạt …

Read More »