Home / Ôn tập môn chủ nghĩa Mác – Lênin (page 5)

Ôn tập môn chủ nghĩa Mác – Lênin

Câu 8: Quy luật phủ định của phủ định

Quy luật phủ định của phủ định là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, chỉ rõ khuynh hướng của sự vận động, phát triển của sự vật và sự liên hệ giữa cái mới và cái cũ. I. Phủ định và phủ định …

Read More »

Câu 6: Nội dung, ý nghĩa quy luật lượng và chất

Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật này chỉ rõ cách thức của sự phát triển của sự vật, hiện tượng.

Read More »