Tag Archives: Trung Ương 4 khóa 11

3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng của nghị quyết Trung Ương 4 khóa 11

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, […]