Tag Archives: trí tuệ vĩ đại

Vì sao nói chủ nghĩa Mác-Lênin là thành tựu trí tuệ vĩ đại của loài người?

Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhất là từ khi xuất hiện các giai cấp và đấu tranh giai cấp, quần chúng lao động luôn luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, họ […]