Tag Archives: hiện đại hóa

Câu 41: Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2000

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa – Mục tiêu lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ […]

Câu 40: Mục tiêu chiến lược về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 40: Mục tiêu chiến lược về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước?[/box] a. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa – Mục tieu cơ bản là cải biến nước ta thành một nước cong nghiep co cơ sở vật chất […]