Tag Archives: công tác

Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người Đảng viên trong giai đoạn mới

Để làm tốt công tác dân vận, mỗi đảng viên căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương, vị trí công tác làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. – “Trọng dân” là điểm đầu tiên, điểm […]