Tag Archives: y thuc xa hoi

Câu 29: Quan điểm Macxit về xã hội và ý thức xã hội.

Quan điểm Macxit về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Vận dụng để làm rõ vai trò chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự phát triển của xã hội ta. Trả lời 1. Mối Quan điểm Macxit về mối quan hệ biện […]

Câu 18: Mối quan hệ giữa xã hội và ý thức xã hội

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Tồn tại của xã hội quyết định ý thức của xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội?[/box] I. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội 1. Tồn tại xã hội là toàn bộ những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội […]