Tag Archives: ý nghĩa ra đời

Câu 13: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 13: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?[/box] – Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ […]