Tag Archives: xây dựng văn hóa

Quan điểm chỉ đạo xây dựng văn hóa của Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII

Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII đã thông qua Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trong đó xác định 5 tư tưởng chỉ đạo cơ bản quá trình xây dựng và phát triển văn hóa. Những tư tưởng chỉ […]