Tag Archives: xã hội mới

Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã hội mới (từ năm 1975 đến nay) như thế nào?

– Bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất là nền kinh tế sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp, hậu quả nặng nền do chiến tranh để […]