Tag Archives: xã hội

Quan niệm văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội trong Hội nghị Trung Ương 5 (khoá VIII)

Hội nghị Trung ương 5 (khoá VIII) xác định “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội”. Quan niệm văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội của Đảng ta được hiểu là:

Câu 18: Mối quan hệ giữa xã hội và ý thức xã hội

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Tồn tại của xã hội quyết định ý thức của xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội?[/box] I. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội 1. Tồn tại xã hội là toàn bộ những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội […]