Tag Archives: VIP là gì

VIP là gì? Viết tắt của từ VIP trong tiếng Anh là gì?

VIP là gì? ViP từ viết tắt trong tiếng Anh – Theo nghĩa đen: VIP là viết tắt của “Very Important Person”: Nhân vật rất quan trọng. – Theo nghĩa bóng: VIP là viết tắt của : Very Impolite Person”: Người rất bất lịch sự. V.I.P thường được dùng để chỉ các nhân vật nổi […]