Tag Archives: văn kiện

So sánh nội dung những văn kiện thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giống nhau Luận cương chính trị và Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đều nêu ra mục đích, tính chất của cách mạng trong giai đoạn đầu là làm cách mạng tư sản dân quyền (tức là cách mạng dân tộc dân chủ) với hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong […]