Home / Tag Archives: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước

Tag Archives: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước

Câu 48: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước

– Một là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội .vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội + Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội + Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển: Nguồn lực …

Read More »