Tag Archives: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước

Câu 48: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 48: Những quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước ?[/box] – Một là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội .vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội + Văn […]