Tag Archives: vận động nhân dân

Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người Đảng viên trong giai đoạn mới

Để làm tốt công tác dân vận, mỗi đảng viên căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương, vị trí công tác làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. – “Trọng dân” là điểm đầu tiên, điểm […]

Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới

Nghị quyết Trung ương 8 khoá VI “Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” xác định bốn quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động nhân dân trong thời kỳ mới. Một là, cách mạng là sự nghiệp của dân, do […]