Tag Archives: van de dan toc

Vấn đề 11: Vấn đề dân tộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

Khái niệm dân tộc – Khái niệm dân tộc thường được dùng với hai nghĩa: + Một là, chỉ cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ riêng và những nét văn hoá đặc thù; xuất hiện sau bộ lạc, bộ tộc; […]