Tag Archives: vai trò lãnh đạo

Vì sao hiện nay Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng

Các khái niệm : *** Nguyên: là hệ tư tưởng. *** Đa Nguyên: là nhiều hệ tư tưởng, lập trường Hiện nay ĐCSVN chỉ lấy mình CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Vì vậy VN không chấp nhận đa nguyên. […]

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011) I- QUÁ TRÌNH CÁCH MẠNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, […]

Trình bày hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng

Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay Các câu hỏi thường gặp của bài thu hoạch Cảm tình Đảng >>>>> Xem đầy đủ tại đây:  http://thichhohap.com/cam-tinh-dang Chúc các bạn đạt được điểm cao với bài thu hoạch lớp cảm tình […]