Tag Archives: vai tro dang vien

Vị trí, vai trò của người đảng viên

a. Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là […]

Vai trò của Đảng viên trong xã hội, giáo dục và đào tạo

Trong lịch sử Việt Nam thì Đảng viên có vai trò to lớn. Từ lúc mới thành lập Đảng, sự nỗ lực của những đảng viên đã thu hút, lôi cuốn quần chúng vì họ đã nêu cao tinh thần gương mẫu, sự xả thân và là tấm gương sáng về lối sống, tác phong […]