Home / Tag Archives: vai tro Dang Cong San

Tag Archives: vai tro Dang Cong San

Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam – Lựa chọn con đường, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng. + Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc. + Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn. => Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn khỏi đi …

Read More »