Tag Archives: vai tro Dang Cong San

Vì sao hiện nay Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng

Các khái niệm : *** Nguyên: là hệ tư tưởng. *** Đa Nguyên: là nhiều hệ tư tưởng, lập trường Hiện nay ĐCSVN chỉ lấy mình CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Vì vậy VN không chấp nhận đa nguyên. […]

Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam – Lựa chọn con đường, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng. + Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc. + Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn. => Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng […]