Tag Archives: Vai trò của đấu tranh giai cấp đối

Câu 19: Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hội.[/box] Định nghĩa giai cấp của Lênin Trong tác phẩm Sáng kiến vĩ đại, Lênin định nghĩa: “Người ta gọi là giai cấp, những tập đoàn to lớn gồm những người khác […]