Tag Archives: vai tro cua Dang vien

Vai trò của Đảng viên trong xã hội, giáo dục và đào tạo

Trong lịch sử Việt Nam thì Đảng viên có vai trò to lớn. Từ lúc mới thành lập Đảng, sự nỗ lực của những đảng viên đã thu hút, lôi cuốn quần chúng vì họ đã nêu cao tinh thần gương mẫu, sự xả thân và là tấm gương sáng về lối sống, tác phong […]