Home / Tag Archives: tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Tag Archives: tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Câu 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Dân tộc là vấn đề rộng lớn. Mác-Ănghen không đi sâu giải quyết vấn đề dân tộc vì thời đó ở Tây Âu vấn đề dân tộc đã được giải quyết trong cách mạng tư sản. Trong giai đoạn quốc tế chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc trở …

Read More »