Tag Archives: tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.[/box] 1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản Nguyễn Ái Quốc cho rằng cần phải tìm con đường đấu tranh cm mới cho dân […]