Home / Tag Archives: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 1930

Tag Archives: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 1930

Câu 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 1930

Có thể khẳng định đến năm 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học vừa thực tiễn. Hồ Chí Minh đã hoạt động thực tiễn và lý luận phong phú trên địa bàn Pháp như: Tích cực hoạt …

Read More »