Tag Archives: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 1930

Câu 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 1930

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 7: Dựa trên cơ sở nào để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được hình thành về cơ bản?[/box] Có thể khẳng định đến năm 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học […]