Tag Archives: tư tưởng hồ chí minh

Năm bài học kinh nghiệm trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XI

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát […]

Bài thu hoạch Cảm Tình Đảng 7/2016

Câu 2: Đồng chí cho biết nội dung và ý nghĩa của việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như […]

Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường

Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nếu kể từ Đại hội VI của Đảng (12-1986) đến nay đã trải qua gần 25 năm. Đổi mới, như đã chứng minh, là công trình sáng tạo vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây […]

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh được biên soạn một cách có hệ thống, chi tiết, cụ thể, chính xác tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập của học sinh, sinh viên cũng như tất cả những độc giả quan tâm: Chương mở đầu. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý […]

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu 1: Trình bày điều kiện lịch sử – xã hội tác động đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh:[/box] Xã hội VN – Xã hội VN thế kỷ XIX cho đến khi trước khi Pháp xâm lược vẫn là một xã hội phong kiến, […]

Câu 25: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc khắng chiến chống Pháp xâm lược

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 25: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc khắng chiến chống Pháp xâm lược[/box] – Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi đã khẳng định sức mạnh và truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta. Sức mạnh của ý chí tự lực tự cường của […]

Câu 20: Phân tích nguồn gốc hình thành và phát triển tư tưởng HCM

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Phân tích nguồn gốc (thực tiễn, lý luận, phẩm chất cá nhân) hình thành và phát triển tư tưởng HCM?[/box] Nguồn gốc thực tiễn 1. Thực tiễn Việt Nam – VN bị thực dân Pháp xâm lược (1858) => tính chất xã hội, mâu thuẫn xã hội thay đổi phải tiến […]

Câu 19: Tư tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm Đại hội IX của Đảng

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng[/box] Phân tích khái niệm tư tưởng HCM theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc […]

Câu 17: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần hết sức sâu sắc, cao cả không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân tộc trong những năm qua mà […]

Câu 16: TT Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của Chủ nghĩa xã hội

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của Chủ nghĩa xã hội. Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?[/box] […]