Tag Archives: tu ban co dinh

Vấn đê 5: Tư bản cố định và tư bản lưu động

Vấn đê 5: Trình bày khái niệm, đặc điểm Tư bản cố định và tư bản lưu động Tư bản sản xuất gồm nhiều bộ phận với thời gian chu chuyển khác nhau về giá trị bởi vì chúng dịch chuyển giá trị của mình vào sản phẩm theo những cách thức khác nhau. Căn […]