Tag Archives: tu ban chu nghia

Vấn đề 6: Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa

– Địa tô đã xuất hiện từ khi có quyền tư hữu về ruộng đất bà là hình thức bóc lột chủ yếu trong xã hội phong kiến. trong lịch sử, nó lần lượt trải qua các hình thái: tô lao dịch, tô hiện vật và tô tiền. – Trong chủ nghĩa tư bản, nhà […]