Tag Archives: tư bản bất biến

Vấn đề 4: Khái niệm tư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến

Vấn đề 4: Khái niệm tư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lưu động – Khái niệm tư bản: Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động không công của người công nhân. Sơ đồ […]