Tag Archives: Trung ương 2 khoá VIII

Quan điểm phát triển khoa học và công nghệ của Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII

Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII đã nêu ra năm quan điểm chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. Các quan điểm này còn nguyên giá trị, định hướng, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. Một là, cùng với giáo dục – […]