Tag Archives: ton tai xa hoi

Câu 29: Quan điểm Macxit về xã hội và ý thức xã hội.

Quan điểm Macxit về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Vận dụng để làm rõ vai trò chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự phát triển của xã hội ta. Trả lời 1. Mối Quan điểm Macxit về mối quan hệ biện […]