Tag Archives: toàn dân

Nội dung, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân trong giai đoạn hiện nay

Tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội X và Đại XI của Đảng, các chính sách của Nhà nước hiện hành đã xác định nội dung, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc hiện nay là: – Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân […]