Tag Archives: thực tiễn

Câu 34: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trả lời 1. Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn – Lý luận: […]

Câu 13: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?[/box] I. Khái niệm thực tiễn và khái niệm nhận thức * Khái niệm thực tiễn: Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải tạo […]