Home / Tag Archives: thời kỳ đổi mới

Tag Archives: thời kỳ đổi mới

So sánh điểm giống nhau và khác nhau trong đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới và đường lối công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới?

Sự giống nhau: – Đảng ta luôn luôn khẳng định công nghiệp hóa đối với nước ta là một tất yêu, khách quan. Bởi vì, công nghiệp hóa là vấn đề không mới, mà các nước tư bản chủ nghĩa đã thực hiện từ lâu, công nghiệp hóa còn được …

Read More »

Câu 48: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước

– Một là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội .vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội + Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội + Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển: Nguồn lực …

Read More »