Tag Archives: thặng dư siêu ngạch

Vấn đề 3: Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Vấn đề 3: Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư (Tương đối và siêu ngạch) a) Quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng trong chủ nghĩa tư¬ bản – Mục đích: nhà tư bản ứng ra một số tiền mua tư liệu sản xuất và sức lao động không […]