Tag Archives: sức mạnh dân tộc

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi ra đời đã đảm nhận sứ mệnh là tổ chức lãnh đạo duy nhất của cách mạng nước ta. Điều đó đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định và trở thành yếu tố quyết định nhất cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân […]